top of page

Grondstoffen Collectief Nederland

Op weg naar een volledig circulaire economie in 2050 staan we met elkaar voor grote uitdagingen. Het verminderen van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen, het belang van een goede bodem en het herstellen van de biodiversiteit moeten hand in hand gaan met investeringen in circulaire landbouw, circulair gebruik van grondstoffen, de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming van de bouw (-voorraad).

Dit vraagt om een nieuwe en integrale aanpak.

Grondstoffen Collectief Nederland (GCN) richt zich op het beheer van en de reststromen uit de openbare ruimte. Voor gemeentes, waterschappen en natuurorganisaties zijn deze natuurlijke reststromen vaak nog een grote kostenpost. GCN helpt bij het opnieuw organiseren van de waardeketens én het meervoudig verwaarden van de reststromen. Dit betekent dat je als overheid een andere rol in de keten krijgt; van grondstoffenleverancier tot aanbesteder en van vergunningverlener tot mogelijke launching customer.

Omdat je dit als overheid samen met bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen en start-ups moet oppakken om tot echte verandering te komen biedt GCN jouw regio een complete aanpak.

Bestuur GCN

Tjibbe Winkler is Programmaleider Circulaire Economie in Almere en vanuit deze rol één van de initiatiefnemers en aanjagers van het Grondstoffen Collectief Almere. Daarnaast is Tjibbe directeur van de GIDO Stichting, Programmamanager Bruggencampus Flevoland en Co-founder PRM International.

Arne Eindhoven gaat graag concreet aan de slag en brengt de gewenste technologie ontwikkelaars en startups aan tafel. Hij zet zijn verleden als Innovatiemanager hierbij in. Vanuit zijn netwerk houdt Arne continu het overzicht van marktpartijen die de reststromen meervoudig verwaarden enerzijds en anderzijds overtuigt hij de klanten deze nieuwe, net geïntroduceerde, producten te gebruiken. Daarnaast is hij bestuurder van Stars are Circular omdat hij vindt dat de circulaire economie begint bij de jongsten.

www.starsarecircular.org

Richard Liebrechts vergroot de innovatiekracht van organisaties en professionals die betrokken zijn bij het verduurzamen van de stad waarin ze wonen en werken. Hij is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het Grondstoffen Collectief Rijnland. Eerder schreef hij het plan van aanpak voor professionalisering van het Grondstoffen Collectief Almere. Binnen GCN is hij themaleider Ketenondernemerschap en Impact en Competenties voor de CE.

Quirine Winkler is verantwoordelijk voor de programmering en projectleider van de Seaweed Circle. Quirine leidde onder andere de Grastafel voor de gemeente Nieuwkoop en werkt aan een aanpak die ook toegepast kan worden in het Grondstoffen Collectief door het gehele land.

Daarnaast is Quirine programmamanager van het Innovatie Partner Programma bij de Floriade Expo 2022 en programmamaker Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim.

Call 

06 150 30 990

Follow

  • LinkedIn
bottom of page